Voimassaolevat säännöt: 01.11.2021 15:27:16

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat ja sen kotipaikka on Seinäjoki, Ylistaron kaupunginosa. Yhdistys on perustettu 21.12.1997, ja siitä käytetään säännöissä nimitystä seura.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeittensa mukaisesti. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura- järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia- toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia- vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin. Toimintansa tukemiseksi seura voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa kahvila- ja ravitsemustoimintaa järjestämissääntilaisuuksissa sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

3§ Jäsenyys
Seura on Suomen Ratsastajainliiton jäsen. Seura noudattaa Suomen Ratsastajainliiton Pohjanmaan alueen ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n sääntöjä ja määräyksiä.

4§ Jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt, sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisestihallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 3:n kuukauden ajaksi muistutuksesta huolimatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuransäännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Kunniajäseneksi seura voi nimittää sellainen henkilön, joka on toiminut seuran eduksi poikkeuksellisen merkittävällä tavalla: perustajajäsenenä, vuosien ajan puheenjohtajatason toimihenkilönä, tehnyt jotain muuta poikkeuksellisen ansiokasta myöntäjän tai yleiseksi hyväksi. Kunniajäsenellä on ainaisjäsenyys ilmanjäsenmaksua.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää seuran syyskokous.

6§ Hallitus
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta jäsentä sekä 4-6 varajäsentä. Varajäsenillä on aina läsnäolo- ja puheoikeus seuran hallituksenkokouksissa, sekä äänioikeus varsinaisen jäsenen poissa ollessa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenitä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestys ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokous voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

7§ Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syysjoulukuussahallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 10% seuranäänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettäväkuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus pitämisestä on esitetty hallitukselle. Seuran kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Seuran varsinaiseen kokoukseen voidaan osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

10§ Seuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla sekä seuran kotisivuilla.

11§ Varsinaiset kokoukset
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajanlausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudenmyöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Kokouksen päättäminen

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja mahdolliset ääntenlaskijat
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, ja jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruusseuraavalle kalenterivuodelle.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös seuran sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittavasääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamista. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksenedistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.